40 mijl van Bru 40 mijl van Bru

Download hier de PDF versie van de wedstrijdbepalingen 2018

Wedstrijdbepalingen 2018

1  Reglementen

1.1       Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen (RvW), wijzigingen van het watersportverbond, de ORC/IRC bepalingen voor ORC/IRC gemeten jachten, de internationale bijzondere bepalingen en deze wedstrijdbepalingen (WB).

1.2       Bij straffen voor het overtreden van regels van Deel 2 RvW zullen scorestraffen, zoals bepaald in art. 44.3 RvW, niet van toepassing zijn.

1.3       Het betreft hier een “duo-handed’ race, bijzondere bepaling is dat de deelnemende jachten niet meer dan 2 opvarenden mogen hebben (schipper + bemanningslid).

1.4      Het is de deelnemers toegestaan om tijdens de wedstrijd een stuurautomaat te gebruiken. 

 

2  Inschrijven

2.1   Maximaal 200 Jachten kunnen worden ingeschreven tot uiterlijk zondag 20 mei 2018 20.00 uur  (het bestuur heeft het recht nog enkele “wildcards” te vergeven).

2.2   Deze inschrijvingen dienen ingeval van deelnemen in de ORC gemeten klasse vergezeld te gaan van een kopie van de geldige meetbrief. Niet ondertekende, onvolledig ingevulde, of niet complete inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

2.3   Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier en inschrijfgeld.

2.4       Minimum lengte van de deelnemende jachten is gesteld op 7,00 mtr, het wedstrijdcomité kan hiervoor ontheffing verlenen, ook staat het het wedstrijdcomitee vrij om, naar eigen inzicht, te langzame jachten voor deelname te weigeren. Platbodemjachten zijn van deelname uitgesloten.

2.5       Minimum leeftijd; indien een schipper 21 jaar of ouder is mag deze met een bemanningslid van 13 jaar of ouder deelnemen. Indien de schipper 18 jaar of ouder is mag deze met een bemanningslid van 16 of ouder deelnemen.

 

3   Mededelingen en informatie aan de deelnemers.

      3.1  Mededelingen en informatie aan de deelnemers kunnen worden gedaan:

–  Op de website donderdag 24 mei 2018 tot 22.00 uur

–  Bij het aanmelden in de tent op vrijdagavond 25 mei 2018 tussen 19.00 en 22.00 uur

–  Op het mededelingen bord (scherm) in de tent en of bij het informatiebureau in de tent

–  Tijdens het palaver voorafgaand aan de wedstrijd.

–  Vanaf het startschip

–  Vanaf begeleiding schepen

–  Via Facebook

–  Via VHF kanaal 74

–  via Whats App

–  Palaver zaterdag 26 mei 2018 stipt om 6.45 uur in de tent

 

4   Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen.

4.1Zullen zo actueel mogelijk op de site 40 mijl van Bru bijgehouden worden.

4.2Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal uiterlijk 1 uur voor de start van de wedstrijd op het mededelingen bord worden bekend gemaakt nabij het informatiebureau.

 

5  Seinen vanaf het startschip.

5.1    Seinen zullen worden getoond vanaf het startschip

5.2    Seinvlag ‘OW’   met twee geluid signalen: “Uitstel van de wedstrijd”.

 

6  Start procedure

  
 


 

7  Terugroepen

 

7.1  Individuele terugroepseinen zullen worden gegeven conform RvW 29.2 (seinvlag X  ), vergezeld door een geluidssignaal, vlag blijft net zo lang hangen tot dat de laatste te vroege starter teruggekeerd is, een en ander met een maximum van 4 minuten na de start.

7.2  Bij een algemene terugroep door middel van het tonen van de 1e vervangende wimpel , zal de start 10 minuten later opnieuw plaats vinden en de rest van de nog te starten klassen vinden dan ook 10 minuten later plaats.

7.3  Een te vroeg gestart jacht in de ongemeten klasse welke niet opnieuw start krijgt een straftijd van 30% van zijn berekende tijd

7.4  Een te vroeg gestart jacht uit de ORC/ First 31.7/ en J-80 gemeten klasse welke niet opnieuw start zal gediskwalificeerd worden.

 

8       Baan, Melden, Start en Finish

8.1 De te zeilen baan, als mede de volgorde van en aan welke zijde de merktekens moeten worden voorbijgevaren zal bekend worden gemaakt tijdens het palaver (zie art 3.2) En vermeld worden op het mededelingen bord.

8.2 Voorafgaand aan de start dient u zich te melden bij het meldschip; dit is een motorjacht herkenbaar aan de 40mijlvanbru vlag en L vlag . Deze bevindt zich in het verzamelgebied (zie banenkaart)

8.3 Tot het 10 minutensein van uw klasse dient u in het verzamelgebied te blijven om daarna op te varen naar het startgebied.

8.4 Startlijn zal gemarkeerd worden met aan de ene zijde: een oranje boei en aan de ander zijde: oranje vlag in de voorste mast van het startschip

8.5 Het startgebied bevindt zich in de nabijheid van boei Grevelingen, het finishgebied bevindt zich in de nabijheid van de SJ-4. Zie banen kaart

  8.6 Het startschip is herkenbaar aan; Een blauwe 40-mijl-van-Bru vlag en oranje vlag.

8.7 De finishlijn zal gemarkeerd worden aan SB-zijde door het finishschip met blauwe vlag, en aan BB zijde van de finishlijn een blauwe boei.

8.8 Tijdslimiet: alle jachten die om 17:00 uur niet zijn gefinisht scoren DNF zonder verhoor (dit wijzigt in RvW alle artikelen die betrekking hebben op dit onderwerp) en dienen zo snel mogelijk naar de haven te komen.

Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimiet te verlengen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op voor een verzoek om verhaal.

 

9           Merktekens.

9.1         Alleen de in de baan genoemde merkteken zijn merktekens van de baan. Buiten voornoemde merktekens hoeven de overige boeien en het vaarwater NIET gerespecteerd te worden.

9.2         Het is mogelijk dat er voor een te ondiep gelegen merkteken van de baan een vervangende gele boei, direct in de buurt maar dan op dieper water is gelegd, e.e.a. zal tijdig aan de deelnemers kenbaar gemaakt worden.

10. Wedstrijd inkorten

Bij het inkorten van de baan zal het comité/finishschip te herkennen zijn aan een 40 mijl van Bru-vlag, een blauwe vlag + S-vlag(gen) van de te finishen klasse(n). 

11   Begeleidingsschepen.

11.1       Begeleidingsschepen zijn motorschepen / Rib’s herkenbaar aan: een blauwe 40-mijl-van-Bru vlag.

11.2       Handelingen c.q. hulp van begeleidingsschepen in functie zullen geen grond voor verhaal vormen.

11.3       Begeleidingsschepen kunnen bij nood, ongevallen of ander spoedeisende zaken rechtstreeks door de deelnemende jachten op

marifoonkanaal 74 worden aangeroepen of per GSM;

06-22521967 Menno Vercouteren

06-24262368 Marcol de Klerk

11.4       De KNRM luistert uit op marifoonkanaal 10 / 16


 

12            Protesten en protestvlaggen.

12.1       Een protesterend jacht dient zich ervan te verzekeren dat de start- en of finishcommissie de protestvlag (B-vlag ) heeft waargenomen.

12.2       Protesten moeten binnen 45 minuten na de finish van het jacht schriftelijk ingediend worden bij het informatiebureau. Protestformulier verkrijgbaar bij informatiebureau.

12.3       De indiener, degene waartegen een protest is ingediend als mede de door de partijen opgevoerde getuigen, dienen tot vier uur na de beëindiging van de wedstrijd beschikbaar te blijven voor de protestcommissie. Behandeltijd wordt op het publicatiebord bekend gemaakt. 

 

13           Zeilen.

13.1       In de ongemeten klassen is het voeren van dubbelfokken toegestaan met inachtneming van RvW art 50.4. Met Spinnaker, Bolle Jan of Gennaker mag worden gevaren indien deze zeilen zijn opgegeven.

  13.2       Schepen ingedeeld in ORC, eenheidsklassen varen volgens hun meetbrieven en de bepalingen van die klasse.

13.3       Het gebruik van spinnakerbomen, fokkeloeten en inhouders is toegestaan met inachtneming van het gestelde in Art 50.2 en 50.3 RvW.

 

14     Algemeen.

14.1  Deelnemers die tijdens het deelnemen aan de wedstrijd geverbaliseerd worden door de daartoe bevoegde instanties worden gehoord door het protestcomité waarna diskwalificatie kan / zal volgen.

14.2  Indien de wind/weersomstandigheden het niet toelaten om te starten kan het wedstrijdcomité de race uitstellen en later op de dag (met een ingekorte baan) varen, of op zondag 27 mei 2018 (met een ingekorte baan) varen.

14.3  Bij aan de grond lopen is kortstondig gebruik van de motor toegestaan om los te komen, mits de schipper dit direct meld aan het start schip of wedstrijdleiding met opgaaf van de locatie. Ook dient men dit op de wedstrijdverklaring in te vullen. De gezeilde tijd zal met 15 minuten worden vermeerderd. Conform RvW art 42.3 deel 4 letter I.

 

 

Wedstrijdbepalingen deel 2                     

Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen.

Jachten kunnen op grond van de voorschriften in dit deel 2 niet tegen een ander jacht protesteren.

 

Veiligheid

1      Iedere deelnemer dient zich op vrijdag avond 25 mei 2018 tussen 19.00 en 22.00 uur aan te melden bij het  informatiebureau in de tent

2      De organisatie adviseert de deelnemers met klem de veiligheidseisen voor categorie 4 wedstrijden in acht te nemen.

3      Minimaal moet op elk jacht aanwezig zijn:

a.    Voor iedere opvarende een reddingsvest

b.    Marifoon (mag evt ook handmarifoon zijn)

c.    Een reddingsboei binnen handbereik

d.    Verbandtrommel,

e.    Anker + tros, (anker bij voorkeur NIET op de boeg)

f.     Werkende motor

g.    Brandblusser

4      Voor en of na de wedstrijd kan de inventaris (uit artikel A.3) direct door de organisatie gecontroleerd worden.

5      Het zichtbaar dragen van een zwemvest voor alle bemanningsleden, is op alle jachten gedurende de gehele race verplicht (Op straffe van diskwalificatie!).

6      Marifoonverkeer dient tot een minimum beperkt worden, en uitsluitend conform de regels. Misbruik, overmatig, onbehoorlijk gebruik leidt tot diskwalificatie.

 

Risico, aansprakelijkheid en verzekering

1  Zeilen is van nature een onvoorspelbare sport waarmee altijd een risico element samenhangt. Door deel te nemen aan dit evenement, gaat de  deelnemer ermee akkoord en bevestigt hij/zij dat:

(a)      hij/zij zich ervan bewust is van dit risico element wat samenhangt met de zeilsport en dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor de blootstelling hieraan van zichzelf, de bemanning en de boot wanneer hij/zij deelneemt aan het evenement.

(b)     hij/zij verantwoordelijk is voor de veiligheid van zichzelf, de bemanning, de boot en andere bezittingen op de boot dan wel op de wal.

(c)     hij/zij verantwoordelijk is voor al het letsel, schade of verlies voor zover dit veroorzaakt is door zijn/haar eigen doen of nalaten.

(d)     zijn/haar boot in goede staat is, voldoende uitgerust om te zeilen en deel te nemen aan het evenement.

(e)     een voorziening van het wedstrijd comité, wedstrijdschepen of andere medewerkers bij het evenement hem/haar niet bevrijdt van zijn/haar eigen verantwoordelijkheden.

(f)      De hulp/voorziening van een wedstrijdschip, wanneer hij/zij is aangewezen op assistentie van deze, zeker in het geval van slechte weersomstandigheden, reikt zover mogelijk is in deze omstandigheden.

(g)      hij/zij verantwoordelijk is voor een zeewaardige uitrusting van de boot en dat deze in staat is om te gaan met extreme weersomstandigheden; dat er voldoende bemanning is met voldoende ervaring; dat de veiligheidsuitrusting voldoende is onderhouden, opgeborgen, accuraat is en dat de bemanning weet waar deze te vinden is.

2 De wedstrijdleiding, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden (RvW art 4.).

3   Ieder deelnemend jacht dien in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van € 2.500.000,– per gebeurtenis.

 

Zeilnummers, klasse en sponsor vlaggen

1.    Alle jachten krijgen van de organisatie relingnummer(s), een gekleurde klasse vlag en evt. een sponsorvlag.

2.    Reling nummers dienen gedurende de gehele race ter hoogte van de kuip aan beide zijden bevestigd te zijn, in geval van verlies in ieder geval aan stuurboord bij het finishen.

3.    In het achterstag moet de klassevlag gevoerd worden

4.    Max 30 minuten* na het finishen, dienen relingnummers en de gekleurde klasse vlag (en de finish verklaring) bij het informatiebureau ingeleverd te worden deelnemerslijst, wedstrijdbepalingen, banen en berekening wedstrijdresultaten.

5.    De voorlopige deelnemerslijst, wedstrijdbepalingen en banen worden gepubliceerd/geüpdatet op de 40 MvBru website. Het is de bedoeling dat u al de daar aanwezige documenten zelf uitprint (u ziet rechtsboven in het document of het definitief is). De definitieve deelnemerslijst en wedstrijdverklaring ontvangt u bij het aanmelden op vrijdagavond.

6.    De wedstrijdresultaten voor de ingemeten Bru 1-6 klasse worden berekend volgens het “tijd-voor-tijd correctie systeem” met gebruikmaking van de tijd correctiefactor van het betreffende schip.

7.    De wedstrijdresultaten voor ORC 1-3 klasse worden berekend volgens ORC Special Scoring ToT Offshore rating. First 31.7 & J-80 klasse worden ingeval ze als eenheidsklasse varen geklasseerd op basis van gezeilde tijd.

8.    Kajuit catamaran & trimarans varen onder Texel Yardstick formule          

 

Finishverklaring

1      Deelnemers dienen de volledig ingevulde finish/wedstrijd verklaring (met daarin de finishtijd opgenomen) in te leveren in het informatiebureau max. 30* minuten na het finishen. 

2      Uitstel inlevering nummers, vlaggen & wedstrijd verklaringen

3      De * in artikel C & E geeft aan dat, indien door zeer plausibele reden(en), de genoemde in te leveren items uitstel van inlevering behoeven, deze tijd met de  daarvoor strikt benodigde tijd later ingeleverd mogen worden (een en ander altijd tot beoordeling van het wedstrijd comité). 

 

Radiocommunicatie

1      Behalve in geval van nood of voor noodzakelijke mededelingen aan het wedstrijdcomité is het gebruik van radioapparatuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten tijdens de wedstrijden verboden.

2      De KNRM luistert uit op marifoonkanaal 10 / 16

3      Het wedstrijdcomité zal voor nood, ongevallen of ander spoedeisende zaken op marifoonkanaal 74 uitluisteren.

4      Ook kunnen door het wedstrijdcomité mededelingen met betrekking tot de wedstrijd via kanaal 74 worden gedaan. Deze mededelingen zijn echter geen vervanging van de wedstrijdseinen en het nalaten van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal.

5      Het is voor deelnemers niet toegestaan kanaal 74 te gebruiken om wedstrijd technische zaken te melden.

 

Recht tot het gebruik van naam en portret

Door deelname aan de 40 Mijl van Bru geeft een deelnemer de organisatie het recht voor onbepaalde tijd, tot het onder hun verantwoordelijkheid maken, gebruiken en van tijd tot tijd uitzenden of afbeelden van iedere bewegende en stilstaande beelden en live opgenomen of gefilmde televisie en andere reproducties van hem en haar tijdens de zogenaamde 40 Mijl van Bru en in iedere andere uitingen zonder uitzondering die verband houden