40 Mijl van Bru 40 Mijl van Bru

Wedstrijdbepalingen deel 1  –  laatste versie 230516  

 1. Reglementen.
 1. Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW), alle wijzigingen van het KNWV, de ORC/IRC bepalingen voor ORC/IRC gemeten jachten, de internationale bijzondere bepalingen en deze wedstrijdbepalingen (WB). 
 1. Bij straffen voor het overtreden van regels van Deel 2 RvW zullen scorestraffen, zoals bepaald in art. 44.3 RvW, niet van toepassing zijn. 
 1. Het betreft hier een “duo-handed’ race, bijzondere bepaling is dat de deelnemende jachten niet meer als 2 opvarenden mogen hebben (schipper + bemanningslid).  
 1. Het is de deelnemers toegestaan om tijdens de wedstrijd een stuurautomaat te gebruiken. 

 

 1. Inschrijven.

2.1 Maximaal 175 Jachten kunnen worden ingeschreven tot uiterlijk vrijdag  

    20 mei 2016 24.00 uur  (het bestuur heeft het recht nog enkele “wildcards” te vergeven). 

 1. Deze inschrijvingen dienen ingeval van deelnemen in de ORC gemeten klasse vergezeld te gaan van een kopie van de geldige meetbrief. Niet ondertekende, onvolledig ingevulde, of niet complete inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. 
 1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier en inschrijfgeld. 
 1. Minimum lengte van de deelnemende jachten is gesteld op 8 mtr, de organisatie kan hiervoor ontheffing verlenen, ook staat het de organisatie vrij om, naar eigen inzicht, te langzame jachten voor deelname te weigeren. Platbodemjachten zijn van deelname uitgesloten 
 1. Minimum leeftijd; indien een schipper 21 jaar of ouder is mag deze met een bemanningslid van 13 jaar of ouder deelnemen. Indien de schipper 18 jaar of ouder is mag deze met een bemanningslid van 16 of ouder deelnemen.  

 

 1. Mededelingen en informatie aan de deelnemers.
 1. Mededelingen en informatie aan de deelnemers kunnen worden gedaan 
 • Op de website donderdag 26 mei 2016 tot 22.00 uur 
 • Bij het aanmelden in de tent op vrijdagavond 27 mei 2016 tussen 19.00 en 22.00 uur 
 • Op het mededelingen bord (scherm)  in de tent en of bij het informatiebureau in de tent 
 • Tijdens het palaver voorafgaand aan de wedstrijd. 
 • Vanaf het startschip 
 • Vanaf begeleiding schepen 
 • Via Face Book 
 • Via VHF kanaal 74 

 

 1. Palaver zaterdag 28 mei 2016 stipt om 06.45 uur in de tent  

 

 

 1. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen.
 1. Zullen zo actueel mogelijk op de site 40 mijl van Bru bijgehouden worden. 
 1. Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal uiterlijk 1 uur voor de start van de wedstrijd op het mededelingen bord worden bekend gemaakt nabij het informatiebureau. 

 

 1. Seinen vanaf het startschip.

5.1 Seinen  zullen worden getoond vanuit het startschip, voor de goede orde wijst de organisatie er wellicht ten overvloede op dat de optische signalen (vlaggen en wimpels) de enige bindende seinen zijn.  

Geluid signalen en eventuele marifoon mededelingen dienen louter ter ondersteuning, hieraan kunnen deelnemers geen rechten ontlenen. 

5.2 Seinvlag ‘OW’ met twee geluid signalen: “Uitstel van de wedstrijd”. 

Alle starts (vanaf de startgroep waarvoor de startprocedure is afgebroken) vinden (vertraagd) plaats volgens het oorspronkelijke startschema. De startprocedure vindt plaats conform art 6.3 (W.B) 

 

 

 
6.    Start procedure

6.1        Starttijden en procedure, e.e.a kan nog wijzigen afhankelijk van het aantal inschrijvingen en eventuele extra klasse deelname ORC, First 31.7/J-80

6.2

Tijd

 

Voorbereiding

Signaal

Hijsen

Strijken

08.15

 

aandachtssein

1 x kort

 

 Oranje

08.20 

ORC 1-2

5 minuten sein

1 x kort

rode vlag

 

08.21

 

4 minuten sein

1 x kort

P-vlag

 

08.24

 

1 minuut sein

1 x lang

 

P-vlag

08.25

ORC 1-2

Startsein

1 x kort

 

rode vlag

08.30

ORC 3,4 en 

5 minuten sein

1 x kort

witte vlag

 

 

First 31.7 + J.80

 

 

 

 

08.31

 

4 minuten sein

1 x kort

P-vlag

 

 

 

 

 

 

 

08.34

 

1 minuut sein

1 x lang

 

P-vlag

08.35

ORC 3,4, F & J

Startsein

1 x kort

 

witte vlag

08.40

Bru-1 + CTC

5 minuten sein

1 x kort

blauwe vlag

 

08.41

 

4 minuten sein

1 x kort

P-vlag

 

08.44

 

1 minuut sein

1 x lang

 

P-vlag

08.45

Bru-1

Startsein

1 x kort

 

Blauwe vlag

08.50

Bru-2

5 minuten sein

1 x kort

gele vlag

 

08.51

 

4 minuten sein

1 x kort

P-vlag

 

08.54

 

1 minuut sein

1 x lang

 

P-vlag

08.55

Bru-2

Startsein

1 x kort

 

gele vlag

09.00

Bru-3

5 minuten sein

1 x kort

paarse vlag

 

09.01

 

4 minuten sein

1 x kort

p-vlag

 

09.04

 

1 minuut sein

1 x lang

 

p-vlag

09.05

Bru-3

Startsein

1 x kort

 

paarse vlag

09.10

Bru-4

5 minuten sein

1 x kort

groene vlag

 

09.11

 

4 minuten sein

1 x kort

P-vlag

 

09.14

 

1 minuut sein

1 x lang

 

P-vlag

09.15

Bru-4

Startsein

1 x kort

 

groene vlag

09.20

Bru-5

5 minuten sein

1 x kort

oranje vlag

 

09.21

 

4 minuten sein

1 x kort

P-vlag

 

09.24

 

1 minuut sein

1 x lang

 

P-vlag

09.25

Bru-5

Startsein

1 x kort

 

oranje vlag

 09.30

Bru-6

5 minuten sein

1 x kort

roze vlag

 

 09.31

 

4 minuten sein

1 x kort

P-vlag

 

09.34

 

1 minuut sein

1 x lang

 

P-vlag

09.35

 Bru-6

Startsein

1 x kort

 

roze vlag

7. Terugroepen. 

 1. Individuele terugroepseinen zullen worden gegeven conform RvW 29.2 (seinvlag X), vergezeld door een geluidssignaal, vlag blijft net zo lang hangen tot dat de laatste te vroege starter teruggekeerd is, een en ander met een maximum van 4 minuten na de start.  

7.2 Bij een totale terugroep door middel van het tonen van de 1e vervangende wimpel, zal de start 10 minuten later opnieuw plaats vinden en de rest van de nog te starten klassen vinden dan ook 10 minuten later plaats. 

 1. Een te vroeg gestart jacht in de ongemeten klasse welke niet opnieuw start krijgt een straftijd van 10% van zijn berekende tijd 
 1. Een te vroeg gestart jacht uit de ORC/ First 31.7/ en J-80 gemeten klasse welke niet opnieuw start zal gediskwalificeerd worden.  

 

 1. Baan, Melden, Start en Finish

8.1 De te zeilen baan, als mede de volgorde en aan welke zijde de merktekens 

moeten worden voorbijgevaren zal uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd bekend worden gemaakt tijdens het palaver (zie art 3.2) En vermeld worden op het mededelingen bord. 

8.2 Voorafgaand aan de start dient u zich te melden bij het meldschip; motor jacht herkenbaar aan de 40mijlvanbru vlag en L vlag. Deze bevindt zich in het verzamelgebied (zie banenkaart) 

 1. Tot het 10 minutensein van uw klasse dient u in het verzamelgebied te blijven om daarna op te varen naar het startgebied.  
 1. Startlijn zal gemarkeerd worden met aan de ene zijde: een oranje boei en aan de ander zijde: oranje vlag in de voorste mast van het startschip (M.S. Jandia, een wit motorzeilschip met twee masten) 
 1. Het startgebied bevindt zich in de nabijheid van boei Grevelingen, het finishgebied bevindt zich in de nabijheid van de SJ-4. Zie banen kaart 
 1. Het startschip M.S. Jandia  is herkenbaar aan; Een blauwe 40-mijl-van-Bru vlag en oranje vlag. 
 1. De finishlijn zal gemarkeerd worden aan SB-zijde door het finishschip M.S. Jandia met blauwe vlag, en aan BB zijde van de finishlijn een blauwe boei. 
 1. Tijdslimiet: alle jachten die om 17.00 uur niet zijn gefinisht scoren DNF zonder verhoor (dit wijzigt RvW Art, 35, A4, A5) en dienen zo snel mogelijk naar de haven te komen. 
 1. Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimiet te verlengen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op voor een verzoek om verhaal. 

 

 1. Merktekens.

9.1 Alleen de in de baan genoemde merkteken zijn merktekens van de baan 

9.2 Buiten voornoemde merktekens hoeven de overige boeien en het vaarwater NIET gerespecteerd te worden. 

9.3 De start- en finishlijn mogen respectievelijk alleen bij starten en finishen worden gepasseerd 

9.4 Het is mogelijk dat er voor een te ondiep gelegen merkteken van de baan een vervangende gele boei, direct in de buurt maar dan op dieper water is gelegd, e.e.a. zal tijdig aan de deelnemers kenbaar gemaakt worden. 

 

 1. Wijziging van de baan na de start.
 1. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor de start en/of de 

starttijden te veranderen, de baan te wijzigen, de wedstrijden af te gelasten; kortom al die maatregelen te nemen welke een vlot en veilig verloop van de wedstrijd bevorderen. 

10.2De wedstrijdcommissie kan tijdens de wedstrijd de baan inkorten.  

De finish vindt dan plaats tussen het comité/finishschip en een als merkteken genoemde boei in de baan. 

10.3Bij inkorten van de baan zal het finishende schip te herkennen zijn aan; Een blauwe 40-mijl-van-Bru vlag, een blauwe vlag + S-vlag + de vlag (gen) van de te finishen klasse (n). Tevens zal het finish schip diverse malen aandachtseinen blazen (2 x kort) 

 

11 Begeleidingsschepen. 

11.1 Begeleidingsschepen zijn motorschepen / Rib’s herkenbaar aan: een blauwe 40-mijl-van-Bru vlag. 

11.2 Deelnemende jachten moeten vrij blijven van alle start en begeleidingsschepen.  

11.3 Handelingen c.q. hulp van begeleidingsschepen in functie zullen geen grond voor verhaal vormen. 

 1. Begeleidingsschepen kunnen bij nood, ongevallen of andere spoedeisende zaken rechtstreeks door de deelnemende jachten op marifoonkanaal 74 worden aangeroepen of per GSM van Marcol de Klerk (06 – 2426 2368), Menno Vercouteren (06 – 2252 1967) of Ger Bayens (06 – 5124 2657).

11.5 De KNRM luistert uit op marifoonkanaal 10 / 16 

 

 1. Protesten en protestvlaggen.

12.1Een protesterend jacht dient zich ervan te verzekeren dat de start- en of finishcommissie de protestvlag (B-vlag) heeft waargenomen.  

12.2Protesten moeten binnen 30 minuten na de finish van het jacht schriftelijk ingediend worden bij het informatiebureau. Protestformulier verkrijgbaar bij informatiebureau. 

12.3De indiener, degene waartegen een protest is ingediend als mede de door de partijen opgevoerde getuigen, dienen tot vier uur na de beëindiging van de wedstrijd beschikbaar te blijven voor de protestcommissie. Behandeltijd wordt op het publicatiebord bekend gemaakt. 

 

 1. Zeilen.
 1. In de ongemeten klassen is het voeren van dubbelfokken toegestaan 

met inachtneming van RvW art 50.4. Met Spinnaker, Bolle Jan of Gennaker mag worden gevaren indien deze zeilen zijn opgegeven.  

13.2Schepen ingedeeld in ORC, eenheidsklassen varen volgens hun meetbrief en de bepalingen van die klasse. 

13.3Het gebruik van spinnakerbomen, fokkeloeten en inhouders is toegestaan met inachtneming van het gestelde in Art 50.2 en 50.3 RvW. 

 

 1. Algemeen.

14.1Deelnemers die tijdens het deelnemen aan de wedstrijd verbaliseert worden door daartoe bevoegde instanties worden gehoord door het protestcomité waarna diskwalificatie kan / zal volgen. 

14.2Indien de wind/weer omstandigheden het niet toelaten om te starten kan het wedstrijd comité; de race uitstellen en later op de dag (met een ingekorte baan) varen, of op zondag 29 mei (met een ingekorte baan) varen. 

14.3Bij aan de grond lopen is kortstondig gebruik van de motor toegestaan om los te komen, mits de schipper dit direct meld aan het start schip of wedstrijdleiding met opgaaf van de locatie. Idem dient men dit op de wedstrijdverklaring in te vullen. De gezeilde tijd zal met 15 minuten worden vermeerderd. Conform RvW art 42.3 deel 4 letter I.  

 

Wedstrijdbepalingen deel 2  

Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen. 

Jachten kunnen op grond van de voorschriften in dit deel 2 niet tegen een ander jacht protesteren. 

 

 1. Veiligheid.

A.1Iedere deelnemer dient zich op vrijdag avond 27 mei 2016 tussen 19.00 en 22.00 uur aan te melden bij het  informatiebureau in de tent 

A.2 De organisatie adviseert de deelnemers met klem de veiligheidseisen voor categorie 4 wedstrijden in acht te nemen. 

A.3 Minimaal moet op elk jacht aanwezig zijn: 

 • Voor elke opvarende een reddingsvest 
 • Een reddingsboei binnen handbereik 
 • Verbandtrommel, 
 • Anker + tros, (anker bij voorkeur NIET op de boeg) 
 • Werkende motor  
 • Brandblusser 

A.4 Voor en of na de wedstrijd kan de inventaris (uit artikel A.3) direct door de organisatie gecontroleerd worden. 

A.5 Y-vlag wordt niet getoond. Het zichtbaar dragen van een zwemvest voor alle bemanningsleden is op alle jachten gedurende de gehele race verplicht(Op straffe van diskwalificatie!) 

A.6 Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten voor het einde van een wedstrijd of de baan niet reglementair gezeild hebben, dienen direct de nationale vlag te zetten en de wedstrijdleiding hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. Door afmelding bij het startschip dit kan mondeling of per GSM bij Marcol de Klerk (06 – 2426 2368) & Menno Vercouteren (06 – 22 521 967).Tevens direct na aankomst in de haven het informatiebureau informeren door al daar een terug trekking verklaring te ondertekenen. 

A.7 Marifoonverkeer zal tot een minimum beperkt worden, en uitsluitend conform de regels. Misbruik, overmatig, onbehoorlijk gebruik leidt tot diskwalificatie en geeft geen mogelijkheid tot verhaal. 

 

B.Risico, aansprakelijkheid en verzekering. 

B.1 Zeilen is van nature een onvoorspelbare sport waarmee altijd een risico element samenhangt. Door deel te nemen aan dit evenement, gaat de deelnemer ermee akkoord en bevestigt hij/zij dat: 

(a) hij/zij zich ervan bewust is van dit risico element wat samenhangt met de zeilsport en dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor de blootstelling hieraan van zichzelf, de bemanning en de boot wanneer hij/zij deelneemt aan het evenement. 

(b) hij/zij verantwoordelijk is voor de veiligheid van zichzelf, de bemanning, de boot en andere bezittingen op de boot dan wel op de wal. 

(c) hij/zij verantwoordelijk is voor al het letsel, schade of verlies voor zover dit veroorzaakt is door zijn/haar eigen doen of nalaten. 

(d) zijn/haar boot in goede staat is, voldoende uitgerust om te zeilen en deel te nemen aan het evenement.  

(e) een voorziening van het wedstrijd comité, wedstrijdschepen of andere medewerkers bij het evenement hem/haar niet bevrijdt van zijn/haar eigen verantwoordelijkheden.  

(f) De hulp/voorziening van een wedstrijdschip, wanneer hij/zij is aangewezen op assistentie van deze, zeker in het geval van slechte weersomstandigheden, reikt zover mogelijk is in deze omstandigheden.  

(g) hij/zij verantwoordelijk is voor een zeewaardige uitrusting van de boot en dat deze in staat is om te gaan met extreme weersomstandigheden; dat er voldoende bemanning is met voldoende ervaring; dat de veiligheidsuitrusting voldoende is onderhouden, opgeborgen, accuraat is en dat de bemanning weet waar deze te vinden is. 

 

B.2 De wedstrijdleiding, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden (RvW art 4.). 

 

B.3 Ieder deelnemend jacht dien in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van €1.000.000,– per gebeurtenis 

 

C.Zeilnummers, klasse- en sponsorvlaggen. 

Alle jachten krijgen van de organisatie 1 relingnummer, een gekleurde klasse vlag en evt. een sponsorvlag. 

 • De relingnummers dienen gedurende de gehele race ter hoogte van de kuip aan beide zijden bevestigd te zijn, in geval van verlies in ieder geval aan stuurboord bij het finishen. 
 • In het achterstag moet de klassevlag gevoerd worden 
 • Max 30 minuten na het finishen, dienen relingnummers en de gekleurde klasse vlag (en de finish verklaring) bij het informatiebureau ingeleverd te worden.

 

D.Deelnemerslijst, wedstrijdbepalingen, banen en berekening wedstrijdresultaten.  

De voorlopige deelnemerslijst, wedstrijdbepalingen en banen worden gepubliceerd/geüpdatet op de 40 MvBru website. Het is de bedoeling dat u al de daar aanwezige documenten zelf uitprint (u ziet rechtsboven in het document of het definitief is). De definitieve deelnemerslijst en wedstrijdverklaring ontvangt u bij het aanmelden op vrijdagavond. 

De wedstrijdresultaten voor de ingemeten Bru 1-6 klasse worden berekend volgens het “tijd-voor-tijd correctie systeem” met gebruikmaking van de tijd correctiefactor van het betreffende schip. 

De wedstrijdresultaten voor ORC 1-4 klasse worden berekend volgens ORC Special Scoring ToT Offshore rating. First 31.7 & J-80 klasse worden ingeval ze als eenheidsklasse varen geklasseerd op basis van gezeilde tijd.  

 

E. Finishverklaring. 

Deelnemers dienen de volledig ingevulde finish/wedstrijd verklaring (met daarin de finishtijd opgenomen) in te leveren in het informatiebureau max. 30 minuten na het finishen. 

F. Radiocommunicatie 

Behalve in geval van nood of voor noodzakelijke mededelingen aan het wedstrijdcomité is het gebruik van radioapparatuur voor zenddoeleinden door de deelnemende boten tijdens de wedstrijden verboden. 

De KNRM luistert uit op marifoonkanaal 10 / 16 

Het wedstrijdcomité zal voor nood, ongevallen of ander spoedeisende zaken op marifoonkanaal 74 uitluisteren.  

Ook kunnen door het wedstrijdcomité mededelingen met betrekking tot de wedstrijd via kanaal 74 worden gedaan. Deze mededelingen zijn echter geen vervanging van de wedstrijdseinen en het nalaten van het doen van mededelingen is dan ook geen grond voor verhaal. 

G. Recht tot het gebruik van naam en portret 

Door deelname aan de 40 Mijl van Bru geeft een deelnemer de organisatie het recht voor onbepaalde tijd, tot het onder hun verantwoordelijkheid maken, gebruiken en van tijd tot tijd uitzenden of afbeelden van iedere bewegende en stilstaande beelden en live opgenomen of gefilmde televisie en andere reproducties van hem en haar tijdens de zogenaamde 40 Mijl van Bru en in iedere andere uitingen zonder uitzondering die verband houden met de 40 mijl van Bru.